มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

กำลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์ / Encouragement and Understanding Heal AIDS

กำลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์ / Encouragement and Understanding Heal AIDS

ISBN: 974-85691-9-5
พิมพ์ครั้งที่ 1 ..2534
ภาษาไทย ราคา 39 บาท

ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร
รายละเอียด: การสร้างทัศนคติที่ดีต่อโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 


หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว สามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติ


กลับด้านบน