มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

ผู้หญิงและเด็ก: เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว

ผู้หญิงและเด็ก: เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว

ISBN: 974-86419-2-9
พิมพ์ครั้งที่ 1 ..2542
ภาษาไทย ราคา 140 บาท


ผู้แต่ง: อรอนงค์ อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย
รายละเอียด: ความหมายและลักษณะของความรุนแรงในครอบครัวและปรากฏการณ์ที่พบในสังคมไทย, กรณีศึกษาความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ, กรณีศึกษาความรุนแรงทางวาจาและทางจิตใจ, ผลกระทบของความรุนแรงต่อผู้หญิงไทยผู้ใช้บริการศูนย์ฮอทไลน์, บทบาทของนักจิตวิทยาต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว


หมายเหตุ: สั่งซื้อโดยตรงที่มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์


กลับด้านบน