มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

24 มีนาคม 2562
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

"อันความดีนั้นย่อมเป็นอาภรณ์ 

เป็นอิสริยยศ (ยศคือความเป็นใหญ๋) ของคนดี 

เพราะคนดี ย่อมเห็นความดีนี้แหละเป็นยศอันยิ่งใหญ่ 

และย่อมพอใจประดับความดีเป็นอาภรณ์ 

จึงกล่าวได้ว่า ความดีนั้นเป็นอิสริยาภรณ์ของคนดี"


กลับด้านบน