มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
ประจำมาช้ากว่าปกติ

คืืือหนูเครีีียดมากเลยค่่่ะหนูููกลัััวจะท้้้องเพราะประจำเดืืือนไม่่่มาตามที่ี่ี่่่ต้้้องมา3วััันแล้้้วคืืือปกติิิรอบเดืืือนจะมาตรงที่นับตลอด แต่่่ครั้ั้ั้้้งนี้ี้ี้้้มาช้้้าไป3วันแล้วค่ะ ก่่่อนหน้้้านี้ี้ี้้้มีีีเพศสัััมพััันกััับแฟนทััั้งป้องกััันและไม่่่ได้้้ป้้้องกัััน(หลั่งนอก)ครั้ั้ั้้้งเดีีียวค่่่ะที่ี่ี่่่เหลืืือก้้้ป้้้องกััันตลอดเลยทำให้กังวลละเครีีียดมากๆค่่่ะกลัััวจะท้้้องขึ้ึ้ึ้้้นมาละไม่่่รุ้จะบอกแม่ยังไงดี ซึ่ึ่ึ่่่งปกติิิหลััังไจ่่่ตก14วััันปจด.ก้้้จะมาแต่่่นี่ี่ี่่่ยังไม่่่มาเลยค่่ะจะหมดเดืืือนแล้้้วรอบล่่่าสุุุดหมดตอนสิ้ิ้ิ้้้นเดืืือนพฤษภาคมค่ะ เครัััยดมากๆปรึึึกษาใครก็็็ไม่่่ได้้้คถยกะแฟนก็็็เหมืืือนจะโดนเหวี่ี่ี่่่ยงว่่่าคิิิดมากทุุุกเดืืือนกััังสลแบบนี้ี้ี้้้ทุุุกเดืืือนก็็็หนูููไม่่่อยากท้้้องทำำำไมเค้้้าไม่่่เข้าใจ ตอนนี้ี้ี้้้ในแฟนซื้ื้ื้้้อที่ี่ี่่่ตรวจมาละค่ะ

ฟาง
Fang.250758@gmail.com
25 มิถุนายน 2563 14:00

ตอบกระทู้


กลับด้านบน