มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ ปรึกษาปัญหาชีวิต และโรคเอดส์ โทรฟรีทั่วประเทศ
การท้องไม่พร้อม

ในตอนนี้หนูท้องไม่พร้อมค่ะ ซึ่งหนูเองก็ทราบมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ก็คือ 28 สัปดาห์ และได้ใช้แอพในการคำณวนวันการตั้งครรภ์มาตลอด หนูเคยติดต่อจะทำแท้งกับมูลนิธินึงค่ะ แต่ค่าใช้จ่ายค่ายานั้นสูงมาก หนูไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ้าจะทำแท้งยังทันไหมคะ แล้วถ้าทันควรทำอย่างไร ถ้าไม่ทันควรทำอย่างไร เพราะถ้าเขาเกิดมาหนูไม่สามารถดูแลเขาได้จริงๆค่ะ เนื่องจากหนูยังเรียนอยู่ ส่วนแฟนในบางครั้งก็ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดหลายวันค่ะ

ปิยฉัตร
pin_piyashat@hotmail.com
28 เมษายน 2563 00:23

หนูปิยฉัตร ดีใจที่หนูยยังเก็บลูกไว้ปยู่ ไมว่าหนูและแฟนจะพลาดขนาดไหน ไม่ใช่เหตุผลในการยุติชีวิตเด็ก ทั้งเขาอาจจะนำสิ่ง ดี ๆเข้ามาในชีวิฟตหรืออาจทำใหชีวิตหนูเสียหายเพราะการทำแท้งงงงงงเป็นเร่ืองผิดกฎหหมายหรืออาทำให้แม่เสียชีวิตด้วย การที่เขาเกิดมา เขาเลลลลลิกเกิดไม่ไไไได้ หนูสองคนเป็นผู้นำเขเขาเขามาสู่ชีวววววววิต พร้อมกันขึ้นอยู่ทัศนคติขิงคุณทั้งสอง ถาต้อนรับเขาด้วยความรักความเหมตตา เขาเป็นของขวัญที่มีค่า วันหนึ่งเขานำความสุขสบายมาสูพ่อแม่ หรืดหากเรา)ฏิเสธเขา เราอาตตอ้งททททททกข์ทรมาณไปอีกนานเท่าไรไม่รู้ เพราะการตัดสินใจขิงงหู คือคร่ืองกำหนดชะตาชีวิตตวเองนะ กรณีที่หนูไม่สามารรถเลี้ยงดูลูกได้เพราะความยากน ยังงงงงไม่พร้อมจะดูแลลูกให้สุขสมบูรณืได้ ก็ไม่ไ่เปนไร ไม่ต้องทำแท้งหรอกนะ หนูสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน กระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ โดยโทร 1300 นัดขอคำปรึกษาหรือขอให้เขาช่วย นัดไปพบกับเขาหรือให้เขามาเยี่ยมได้ ส่ิงที่เราต้ออบอกคือความจริงว่าเราไม่สามารถจะเลี้ยดูเูเด็กในครรภ์ได้ เราอยากให้ กระทรวง พม. ่ช่วยหาพ่อแม่หรือครอบครัวที่ต้องการลูก โดยเธอยากจะยกลูกกให้กับครอบครัวที่ต้องการเขาไปเลี้ยง" ในแต่ละปีมีพ่อแม่หรือ ครอบครัวที่ต้องการลูกไปเลี้ยง เพราะมีลูกไม่ได้ ในขณะที่หนูยังไม่พร้อมจะดูแลเขา นักสังคมสงเคราะห์จะสอบถามข้อมูลและความมั่นใจของหนู จนแน่ใจว่าหนูไม่พร้อมจะมีลูกจริง ๆ เขาจะขอให้หนูดูแลครรภ์ไปจนคลอด ระหว่างน้ี้เขจะดูแลหนูจนหนูคลอด เขาก็จะรับเด็กไป หนูก้็จะเป็นอิสระ หรืออาจะ้ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลังจากนั้น หนูก็อาจจะไม่ได้พบหน้าลูกอีก พราะนั่นคือการตัดสินใจของหนูเอง หนูสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ วิธีนี้คงจะดีกว่าการจะเสี่ยงทำแท้งนะคะ คิดอย่างไร เพราะท้องได้ 28 สัปดาห์ การทำแท้งเป็นอันตรายสูงกับชีวิตของแม่ด้วยเช่นกัน ลองไตร่ตรองดูแล้วโทร 1300 ทันทีและโดยเร็ว มีอะไรถามต่อได้นะ

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
28 เมษายน 2563 17:11
Post อันดับที่ 1

เราบอกฝ่ายชาย เราท้อง เขาไม่รับผิดชอบเราเลย ตั้งแต่นั้นมา เขาขาดการติดต่อจากเราเลย " เป็นเขามีครอบครัวอบอยู่แล้ว" พูดง่าย เราเป็น " ชู " เขา เราตั้งการ " ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย" ของสถานที่หน่อยค่ะ

มะยุรี
30 เมษายน 2563 21:02
Post อันดับที่ 2

หนูมะยุรี เข้าใจความรู้สึกโกรธ เกลียด เสียใจ ผิดหวัง ความคับแค้นจากการที่ถูกผู้ชายหลอก หรือเอาเปรียบ ได้แล้วทิ้งเรา โดยที่เด็กก็ไม่ได้รู้เร่ืองอะไรด้วย เขาเลือเกิดไม่ได้ เขาไม่ได้ทำผิด ผู้หญิงมาดมายเม่ือผิดพลาดไปแล้ว ะโกรธเกลียดอาฆาตแค้นผู้ชาย แต่ก็โกรธตัวเองด้วยที่เสียรู้เขา ความรู้สึก ทุกข์ โกรธ เสียใจ อับอาย เจ็บใจที่เรามีต่อผู้ชาย และตัวเรา แต่ "เด๋ก" ที่ไม่รู้เร่ืองกลับต้องถูกลงโทษจากแม่ด้วยการพยายามจะทำแท้งเพ่ือกำจัดเด็ก ทั้งที่เด็กไม่รู้เร่ืองด้วยเลย เพราะฉะนั้น การจะมีเพศสัมพันธ์หลังจากรู้จักกันไม่นาน จึงนนำความเสียหายมาสู่ชีิวิตหญฺิงชายและเด็ก โดยเฉพาะเมื่อตั้งครรภ์ก็บอกว่าไม่พร้อมมีลูกไม่ได้ กฎหมายจึงต้องกำหนดขึ้นเพ่ือปกป้องเด็กคือ การทำแท้งเป็นเร่ืองผิดกฎหมายนะหนู ยกเว้นกรณีการตั้งครรภ์น้้นมีผลต่อสุขภาพของแม่อย่างรุนแรง หรือแม่มีโรคที่กฎหหหหมายกำหนดไว้ว่าตั้งครรภ์ไม่ได้ ซ่ึงการจะรู้ว่าทำได้หรือไม่ต้องไปปรึกษาแพทย์ท่ี่โรงพยาบาลที่หนูมีบัตรทองหรือบัตรประกันสังคม ให้แพทย์ตรวจร่างกายตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ แล้วจึงจะตอบคุณได้ดูดว่า จะทำแท้งได้หรือไม่ ใจเย็นๆนะ ทำใจให้สงบมีเมตตา คิดถึงเด็กในทางดี ๆ ลองงคิดดูที่หนูโดนผู้าหกหลัง หนูเสียใจทุกข์ใจขนาดไหน หากเด็รู้หรือ๔ูกทำแท้งเขาจะเสียใจขนาดไหนที่แม่ไม่รัก ไม่ปกป้อง ซ้ำทำลายชีวิตเา ลองไตร่ตรองดูแล้วเขีนกลับไปใหม่นนนนนนะ ดูแลตัวเอง ไปพบแพทย์ให้ได้

อาจารย์ อรอนงค์ อินทรจิตร
3 พฤษภาคม 2563 15:06
Post อันดับที่ 3

ตอบกระทู้


กลับด้านบน